ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

История

Помощно училище "Свети Теодосий Търновски", гр. Велико Търново е открито на 1 септември 1994г. със Заповед № РД 14 -179 на Министъра на образованието и науката като самостоятелно помощно училище. Именувано е с решение № 833 от протокол № 90/21.09.1995г. от заседание на Общински съвет - Велико Търново. Директор на новото училище става г-жа Катина Обретенова до пенсионирането си през 2010г.

Със заповед № РД 14-254/20.07.2017г. на Министъра на образованието и науката, публикувана в бр. 61 от 28.07.2017г. в Държавен вестник, се измени правния статут на ПУ "Св.Теодосий Търновски" в Център за специална образователна подкрепа -гр. Велико Търново.

Извършена е цялостна промяна на стратегията и методиката на педагогическата работа с учениците, като се спазва ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование

Със заповед № РД14-26/27.06.2022г. на Министъра на образованието и науката е определено наименование, както следва: Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски", считано от 15.09.2022г.