ЦСОП - гр. Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа в град Велико Търново

ЦСОП -  град Велико Търново е специализирана институция от системата на предучилищното и училищното образование за обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности. В него се обучават ученици в групи от ПГ, I-XII клас. 

Групите са с малко на брой деца - от 4 до 6, което дава големи възможности за индивидуална работа според потребностите и интересите на всяко дете.