ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Прием 2022-2023г.

 

Прием на деца / ученици със специални образователни потребности в Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски", гр. Велико Търново

    1.Прием на ученици за ПГ,  I- VII клас.

  В ЦСОП "Свети Теодосий Търновски" – гр. Велико Търново се приемат деца/ ученици със специални образователни потребности  след  заявено желание на родител / настойник,  и след изразено становище  на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, по предложение на Екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина / училището.

     Необходими документи за насочване на детето / ученика към ЦСОП:

            След заявено желание на родителя (писмено заявление до директора на учебното заведение) и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в учебното заведение, Регионален център изразява становище за насочване на дете/ученик със специални образователни потребности към подкрепа и обучение в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа, както и в социалните услуги в общността. Към заявлението си родителят прилага копие от актуален медицински документ, ако мотивите са свързани със здравословното състояние на детето/ученика.

            За изпълнението на процедурата ЕПЛР в учебното заведение прави писмено предложение до директора на учебното заведение за обучение на детето/ученика в изнесена група/паралелка, след което директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за насочване към изнесена група /параклелка, като към заявлението прилага заявлението на родителя и предложението на ЕПЛР. 

 Приемът на ученици в ПГ,  I-VII клас се извършва по всяко време на учебната година.

 2. Насочване на ученици след завършен VII клас към ЦСОП.

  Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП изготвя становище за насочването на учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

    Необходими документи за насочване на ученици след завършен VII клас, с удостоверение за завършен клас,  към ЦСОП :

  • Заявление от родител /настойник за насочване за обучение в профил или в специалности от професии до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване –област Велико Търново по образец.
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност по професия
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и / или решение на ТЕЛК или НЕЛК

   Документите се подават в срок от 03 май до 21 май в РЦПППО – област Велико Търново.