ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Занимания по интереси

В ЦСОП "Св.Т.Търновски" са идентифицирани интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. През учебната 2023 -2024г. са предложени, одобрени и функционират следните занимания по интерси: , клуб "Работилница сръчни ръце", тематична област "Технологии" и клуб "Арт занимания", тематична област "Технологии".