ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Учебни помагала за ученици, които се обучават в ЦСОП и Методически ръководства за учители

На сайта на МОН, в раздел „Приобщаващо образование“, рубрика „Учебни помагала и методически ръководства“ са публикувани 3 учебни помагала (за I-IV, за V-VII и за VIII-X клас) и 3 методически ръководства за учители на деца със специални образователни потребности, които се обучават в ЦСОП. Те са разработени от педагогическите специалисти на Центровете и са резултат от работата по НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“.